د پرمختګ پیغام

سوالگر د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-06.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-05د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-04.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-0۳.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-02.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-01.د کجکي دويم فاز پرانيسته-۳د کجکي دويم فاز پرانيسته-۲د کجکي دويم فاز پرانيسته-0افغان انویستد اماراتو له چارواکو سره لیدنهله افغان سوداګرو سره لیدنهملي ګټېنوی پسرلیShia Schoolars خوست او پکتیا زلزلهد ازبکستان له سلاکار سره کتلد ازبکستان سفر