اعلامیهٔ‌‌ معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا‌ء ا.ا.ا در مورد گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان!

123456789

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از تمامی نکات مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های عینی گزارش منتشره اخیر بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال نموده و این اقدام را تصویر روشن در توسعه واقعی و حرکت اقتصادی افغانستان دانسته که به جهانیان ارایه داشته است. در این گزارش آمده است که  قیمت مواد خوراکی  و نفتی کاهش یافته، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت باقی مانده، در صادرات افزایش قابل ملاحظه آمده است، معاش کارمندان دولتی به وقت و زمان پرداخته شده  و در سطح عواید ملی هم افزایش چشمگیری رونما گردیده است. امارت اسلامی افغانستان باور دارد اگر محدودیت های موجود در سکتور بانکی از میان برداشته شود و سرمایه منجمد شده افغانها آزاد گردد، وضعیت اقتصادی از این هم بهتر و به سوی تحکیم هرچه بیشتر گامهای استواری خواهد برداشت و مسوولیت جامعه جهانی در قبال افغانستان هم کاهش خواهد یافت. امارت اسلامی از تمامی سازمان های جهانی میخواهد که در مورد افغانستان به جهان، از آن پیشرفت ها و انکشافات یادآوری کند که در افغانستان به ویژه در بخش اقتصادی عملی گردیده تا جهان در این بخش از حالت حقیقی افغانستان آگاه شود. امارت اسلامی افغانستان از تمامی سازمان های جهانی و ادارات کمک کننده میخواهد که در حصه تمویل پروژه های انکشافی با افغانستان همکاری نمایند که به اساس آن سطح بی کاری کاهش یابد و اثرات مثبت بیشتر بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. همچنان امارت اسلامی از بانک جهانی می خواهد که در ارتباط به افغانستان ضمن انتشار واقعیت های عینی، آن پروژه های را که از سوی این سازمان تمویل می‌شد اما پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی افغانستان کار آن نا تمام مانده، دوباره آغاز و تکمیل نماید.

امارت اسلامی افغانستان

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا‌ء