کمیسیون اقتصادی؛ طرزالعمل تهیه شده برای صدور مؤقت طلا قابل تائید می‌باشد

تاریخ: 16 جون، 2022

در بیست‌وچهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی رياست‌الوزراء پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی بحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید. کمیسیون اقتصادی پس از ارزیابی همه‌جانبه طرزالعمل تهیه شده از سوی وزارت مالیه برای صدور مؤقت طلا را مورد تائید قرار داد. این طرزالعمل در 15 ماده ترتیب گردیده و تمام مواردی لازم جهت صادرات مؤقت طلا در آن مدنظر گرفته شده است.

بر اساس این طرزالعمل هر فروشنده‌ای قانونی طلا که دارای مجوز رسمی باشد، میتواند در مدت یک ماه حداکثر 10 کیلوگرام طلا را برای ترمیم و یا پروسس به خارج از کشور منتقل کند، پس از آن مکلف است در ظرف 3 ماه آن را به کشور بازگرداند.

در نشست کمیسیون اقتصادی همچنین تصمیم گرفته شد که هزینه ساختمان‌های متصل به سیستم کانالیزاسیون مکروریانها و ساختمان‌هایی دولتی و خصوصی که در آینده به سیستم کانالیزاسیون مکروریان‌ها وصل می‌شوند از تاریخ اتصال محاسبه گردد.

بر اساس تصمیم قبلی کمیسیون اقتصادی، شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها مصارف کانالیزاسیون را که قبلاً فی متر مربع 10 افغانی اخذ می‌کرد پس از این تصمیم 6 افغانی اخذ می‌نماید.