25 نشست کمیسیون اقتصادی برگزار شد

تاریخ: 23 جون، 2022

نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در قصر مرمرین برگزار شد

در نشستِ کمیسیون اقتصادی در مورد تکمیل کارهای باقی‌ مانده‌ای «بند شاه و عروس»، تصفیه‌ای قرض‌های باقی مانده شرکت هوايی کام‌ایر، تمدید قرارداد «اپتا» با پاکستان و همچنین طرح پیشنهادی شرکت لوجستیکی «کیو ای افغان» بحث‌های مفصل صورت گرفت و هدایات لازم ارائه گردید.

شرکت لوجستیکی کیو ای افغان به مساحت دو هزار جریب زمین دولتی را در ولسوالی غوریان ولایت هرات به اجاره می‌خواهد، و در بخش زراعت، مالداری و پروسس به ارزش 100 میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.