پیام پیشرفت

Dari-05-05Dari-04ari-03.jpg Dari-02Dari-01WhatsApp Image 2023-05-13 at 12.11.01Dari سوالگرافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی-01.jpgافتتاح فاز دوم بند کجکی۳افتتاح فاز دوم بند کجکی۳افتتاح فاز دوم بند کجکی ۲افغان انویستدیدار با مقام های اماراتدیدار با تجار افغان در اماراتدر آمد ملیافتتاح بهار نودیدار به بزرگان اهل تشیعهمدردی با آسیب زده ګان زلزله خوستمشاور شوری امنیت ملی ازبکستانسفر هیت به ازبکستان