اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ا.ا.ا در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان!

123d

در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی در ۳۱ ام اگست ۲۰۲۳ میلادی از سوی بانک جهانی منتشر گردیده است. در این گزارش به پیشرفت های انجام شده در عرصۀ وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره گردیده است.  در گزارش آمده است که سطح انفلاسیون نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته، در تولید مواد خوراکی افزایش به عمل آمده، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش قابل ملاحظۀ یافته است، در قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش به وجود آمده، در سیستم بانکی پیشرفت صورت گرفته و خصوصاً برای شرکت های تجارتی تسهیلات فراهم شده، فرصت های کاری بیشتر گردیده، ضمن صادرات سطح واردات و عواید ملی نیز ازدیاد یافته، معاش کارمندان دولتی به وقت معینه تادیه شده و خدمات با کیفیت صحی برای مردم عرضه گردیده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان گزارش منتشره بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان را تحسین می کند و می گوید که واقعیت های آمده در گزارش و پیشرفت ها یک واقعیت عینی بوده، که از سوی بانک جهانی ارائه گردیده است. امارت اسلامی به این باور است اگر جامعۀ جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت ها را کنار بگذارد و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، در این صورت افغانستان در پهلوی سایر عرصه ها در بخش اقتصادی نیز پیشرفت قابل ملاحظۀ خواهد نمود. به همین شکل امارت اسلامی افغانستان از تمامی سازمان های بین المللی می خواهد که در مورد افغانستان پیشرفت های را آشکار سازند که با گذشت هر روز در افغانستان به وجود میاید؛ با این حال جهان از وضعیت واقعی افغانستان و پیشرفت‌های انجام شده آگاه خواهد شد. امارت اسلامی از بانک جهانی خواستار آن است تا آن عده از پروژه های که از سوی این سازمان تمویل میشد و اکنون نیمه تمام باقیمانده اند، دوباره آغاز و آنرا تکمیل نماید.

امارت اسلامی افغانستان

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء