کمیسیون اقتصادی؛ طرح تهیه شده برای قطع جنگلات طبیعی و قاچاق چوب را مورد تائید قرار داد

تاریخ: 16 جون، 2022

در بیست‌وچهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی رياست‌الوزراء پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی بحث و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

تصامیم کمیته‌ای به ریاست وزارت مالیه که چندی پیش به بندر «ابونصر فراهی» سفر کرده بود، از سوی کمیسیون اقتصادی مورد تائید قرار گرفت. بر اساس این تصمیم مسیر ترانشیپ بندر ابونصر فراهی مبنی بر قوانین امارت اسلامی افغانستان اکنون به طور رسمی اجازه فعالیت مجدد داده خواهد شد. این مسیر مدتی پیش به دلیل واردات مواد بی‌کیفیت و قاچاقی بسته شده بود.

پس از این تصمیم، واردات تمام مواد و محصولات از طریق ترانشیپ این بندر که از سوی امارت اسلامی غیرقانونی تلقی میشود مطلق ممنوع می‌باشد. در صورتی که تاجران مواد بی‌کیفیت را وارد کنند با آنها برخورد قانونی صورت گرفته و اموال شان ضبط میگردد.

در نشست کمیسیون اقتصادی همچنان پس از ارزیابی همه‌جانبه طرحی را که وزارت زراعت برای جلوگیری از قطع نمودن جنگلات طبیعی و قاچاق چوب تهیه نموده بود تائید و قابل تطبیق خواند. بر اساس این طرح هیچ کس حق ندارد که خودسرانه جنگلها را قطع نموده و یا چوبهای قطع شده را به خارج از کشور قاچاق نماید.

این طرح از سوی وزارت زراعت در حالی تهیه می‌شود که بر جنگلهای طبیعی کشور در جریان 20 سال گذشته مافیاها حاکم بود و جنگلها را خودسرانه قطع و به خارج از کشور قاچاق می‌کردند که پس از این به گونه‌ای جدی جلوگیری خواهد شد.