اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ا.ا.ا در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان!

59ghj

اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ا.ا.ا در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان! در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی در ۳۱ ام جنوری ۲۰۲۴ میلادی از سوی بانک جهانی منتشر گردیده است. در این گزارش به پیشرفت های انجام شده در عرصۀ وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره گردیده است.  در گزارش آمده است که صادرات افغانستان نسبت به سال  ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش یافته، همچنان در مقایسه به سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده، در قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش به وجود آمده، سطح عواید ملی نسبت به سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ میلادی ازدیاد یافته و ضمن همه این پیشرفت ها میزان واردات نیز افزایش یافته و از این معلوم می شود که سطح توان خرید مردم بلند رفته است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، بخش‌های مثبت و مبتنی بر واقعیت های عینی این گزارش را ستایش و بخش‌هایی را که به دور از واقعیت است، رد می کند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از نهاد های بین المللی مانند بانک جهانی می خواهد که در مورد افغانستان واقعیت های عینی را در گزارش های خود منعکس کنند. امارت اسلامی افغانستان بر این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را دور سازد و سرمایه منجمد شده مردم افغانستان را آزاد سازد، افغانستان در پهلوی سایر بخش ها در عرصه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد نمود. امارت اسلامی افغانستان بر این باور است که اگر سازمان های بین المللی و نهاد های کمک رسان به جای تضاد، تعامل مثبت را اختیار نمایند و در تمویل پروژه های انکشافی با افغانستان همکاری کنند، در نتیجه فرصت های شغلی جدید ایجاد و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

امارت اسلامی افغانستان

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء