گالری رسانه

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر گردید

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء و ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی امور اعمار تونل های بند بخش آباد را افتتاح نمودند

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به مناسبت تجلیل از هفته صنعت، نمایشگاۀ بین المللی کابل را افتتاح نمود

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر یافت

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء آغاز کار پروژه‌ای گلبهار پلازا  را  افتتاح نمود

هیئت بلند رتبۀ دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند با هیئت کشور قزاقستان که ریاست آن را محترم سریک ژومانګارین معاون نخست وزیر آن کشور به دوش داشت در قصر چهارچنار ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مسوولین اتاق صنایع و معادن و تجاران ملی ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء کار اعمار قسمت دوم سرک کوتل خیرخانه را افتتاح کرد

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسه‌ای نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر یافت

محمولهٔ کمک های بشردوستانه امارات متحده عربی به کابل رسید

هیئت بلند رتبه دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، با هیئت ازبیکستان که ریاست آنرا عبدالعزیزکاملوف مشاور شورای امنیت ملی و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور سیاست خارجی آن کشور بدوش داشت، در قصر گلخانه ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ اول حمل سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ولایت نیمروز سفر نمود

جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر گردید

معاون اقتصادی ریاست الوزراء در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کانال قوش تیپه سفر نمود

دومین جلسه‌ای نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر گردید

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسمی که به مناسبت سومین سالگرد توافق نامه‌ای دوحه، تدویر گردیده بود اشتراک و سخنرانی نمود

Pagination