د شکایتونو ثبتول

34.5553494, 69.207486

زموږ سره اړیکې

مرمرینه ماڼۍ، ملک اصغر څلور لار، کابل، افغانستان
202107500
Info@dpmea.gov.af