خپرونې

د ریاست‌الوزراء اقتصادي معاونیت د میاشتنۍ نهمه ګڼه

د ریاست‌الوزراء اقتصادي معاونیت میاشتنۍ اتمه ګڼه

د ریاست‌الوزراء اقتصادي معاونیت میاشتنۍ اوومه ګڼه

د ریاست‌الوزراء اقتصادي معاونیت میاشتنۍ شپږمه ګڼه

د ریاست‌الوزراء اقتصادي معاونیت میاشتنۍ پنځمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ څلورمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دریمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دوهمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ لومړۍ ګڼه