بیست‌ودومین نشست کمیسیون اقتصادی برگزار گردید

تاریخ: 9 جون، 2022

در بیست‌ودومین نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی رياست‌الوزراء، موضوعات مختلف به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست کمیته‌ای مشترکی متشکل از وزارت مالیه، وزارت آب و انرژی، د افغانستان بانک و نمایندگان مردم ولایت فراه مؤظف گردیدند تا بند بخش‌آباد ولایت فراه را از نزدیک بررسی نموده و در مورد کارهای متباقی آن به جلسه بعدی این کمیسیون گزارش ارائه نمایند.

قرارداد سه تونل این بند در سال 1398 هـ.ش با یک شرکت ترکی عقد گردیده که برخی کارهایش صورت گرفته و اما متباقی آن به دلیل عدم پرداخت پول رسیدات (انوایس‌ها) متوقف شده است. قرارداد این تونلها به مبلغ 11.8 میلیون دالر صورت گرفته بود که قبلاً 2.9 میلیون دالر آن به شرکت ترکی قرارداد گیرنده پرداخت شده است.

در این نشست همچنان به نمایندگان مسلکی وزارت مالیه، وزارت مخابرات، تکنالوژی معلوماتی و نیز د افغانستان بانک هدایت داده شد تا «قانون استخراج معادن» را با وزارت معادن و پترولیم بازنگری نمایند.

بر اساس این قانون، قراردادها با شرکت‌هایی عقد می‌گردد که علاوه بر توان مالی ظرفیت استخراج معادن را نیز داشته باشند. این قانون در حالی مورد بازنگری قرار می‌گیرد که اخیراً بعضی از شرکتها از وزارت معادن و پترولیم انتقاد کردهاند. آنها میگویند که این وزارت روند داوطلبی را به درستی انجام نداده است.