نشست اداری ریاست دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء برگزار شد

5

تاریخ: 26 سپتمبر، 2022

پنجمین نشست اداری به ریاست مولوی ذبیح الله سرپرست ریاست عمومی دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ابتدا ریاست مالی و اداری ارزیابی تصامیم اتخاذ شده در جلسه قبلی اداری را یادآوری نمود و از مسوولین ریاست‌های ذیربط خواست که تصامیم اتخاذ شده در نشست‌های اداری را به موقع عملی ساخته و گزارش کاری خویش را به ریاست عمومی دفتر ارائه نمایند.

پس از مشوره‌های کامل در مورد موضوعات ارائه شده از سوی ریاست پلان، پالیسی و امور حقوقی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در پایان جلسه از سوی ریاست عمومی دفتر معاونیت اقتصادی جهت انجام به موقع و دقیق کارها به تمامی ریاست‌ها توصیه‌های لازم ارائه گردید، و جلسه با دعا پایان یافت.