گالری رسانه

هیئت بلند رتبه دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، با هیئت ازبیکستان که ریاست آنرا عبدالعزیزکاملوف مشاور شورای امنیت ملی و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور سیاست خارجی آن کشور بدوش داشت، در قصر گلخانه ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ اول حمل سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ولایت نیمروز سفر نمود

جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر گردید

معاون اقتصادی ریاست الوزراء در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کانال قوش تیپه سفر نمود

دومین جلسه‌ای نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر گردید

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسمی که به مناسبت سومین سالگرد توافق نامه‌ای دوحه، تدویر گردیده بود اشتراک و سخنرانی نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز با وزیر دفاع پاکستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه به کابل آمده است، ملاقات نمود

جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر گردید

جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر گردید

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرأ با مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در ارگ ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به ولایت بلخ سفر کرد

نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر یافت

الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی از معدن مس عینک لوگر دیدن نمود

کمیته جمع‌آوری گداها تا تاریخ 19عقرب سال جاری، به تعداد 17262تن گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده است

الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند با طلعت بیک نمایندۀ خاص رئیس جمهور قرغیزستان وهیات همراه شان دیدار کرد

کمیته جمع‌آوری گداها تا 28میزان سال جاری، به تعداد 13350تن گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده است

Pagination