اولین جلسه کمیسیون اقتصادی سال 1444هـ.ق به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء برگزار گردید

تاریخ: 10 اگست، 2022

در این نشست از سوی «شرکت تجارتی مصطفی صادق عظیمی» بحث‌های مفصلی پیرامون سرمایه‌گذاری درازمدت، جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت به کشور، توقف صادرات آهن کهنه و راه‌حل‌های معقول برای مشکلات تُجار آهن کهنه صورت گرفت، و در مورد آن دستورات لازم ارائه گردید.

در این نشستِ کمیسیون اقتصادی به وزارت معادن و پترولیم هدایت داده شد تا با اخذ معلومات از کشورهای شریک پیرامون مشخص نمودن و معرفی نماینده‌ای ا.ا.ا به هیئت رهبری پروژه تاپی از سوی افغانستان که در چه سطحی باشد، به این مسأله رسیدگی نماید. این وزارت در نشست بعدی کمیسیون اقتصادی، معلومات مورد نیاز را باید به اعضای کمیسیون ارائه بدارد.

همچنین به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به هیئت مشترک وزارت شهرسازی، اقتصاد و مالیه، ریاست عمومی اداره امور و شاروالی کابل وظیفه سپرده شد که طرح ساختن پارک شهر نو کابل توسط شرکت مصطفی صادق عظیمی را به طور کامل و جامع بررسی نموده پیشنهادات خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه بدارد. در این نشست همچنان تصمیم گرفته شد که به رهبری وزارت صنعت و تجارت، از سوی وزارت‌ مالیه، صحت عامه و اداره ملی حفاظت از محیط زیست یک هیئت تخنیکی تعیین گردد که برای حل این مشکل با در نظرداشت معیارهای اداره نورم و ستندرد روند آزمایش و یا تست مواد نفتی در بنادر را نظارت و گزارش اجراآت خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه نماید.

در نشست کمیسیون اقتصادی جهت حل مشکل فلزات رنگه نیز تصمیم اتخاد گردید که هیئت تعیین شده‌ای قبلی برای جلوگیری از صدور فلزات و سازش بین تاجران، برای حل موضوع مذکور مجدداً فعال گردیده و با مشورت اعضای سکتور مشکل فلزات رنگه را به شکل اساسی حل و گزارش اقدامات خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه نماید. این نشست با دعا برای افغانستان آباد و به پای خود ایستاده به پایان رسید.