د پرمختګ پیغام

Pashto-01-05Pashto-01-04Pashto-01-03vvvvvvvvvPashto-01-02Pashto-01-01WhatsApp Image 2023-05-13 at 12.10.56Pashto سوالگر د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-06.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-05د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-04.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-0۳.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-02.د کجکې بند دويم فاز پرانيسته-01.د کجکي دويم فاز پرانيسته-۳د کجکي دويم فاز پرانيسته-۲د کجکي دويم فاز پرانيسته-0افغان انویستد اماراتو له چارواکو سره لیدنهله افغان سوداګرو سره لیدنهملي ګټېنوی پسرلیShia Schoolars خوست او پکتیا زلزلهد ازبکستان له سلاکار سره کتلد ازبکستان سفر