انفوګرافیک

WhatsApp Image 2023-05-28 at 14.05.17Pashto 02Pashto 01WhatsApp Image 2023-04-18 at 11.58.42PashtoPashtoپشتوPashtoPA 128سوالگر 2Perozi Town 2سوالگرطبعی پېښې۱طبعی پېښې۲قشتپه2اقتصادی معاونیت پریکړېاقتصادی معاونیت پریکړېقشتپهکجکيافغان انویستترانسپورتټاپيد ډبروسکرو ظرفیتپیروزي ښارګوټیقشقرهغوریانقشتپه