اعلامیۀ معاونیت اقتصادی به ارتباط اطمینان مسأله امنیتی پروژه تاپی و سایر پروژه های ملی

WhatsApp Image 2023-01-21 at 11.05.24 AM

پروژه تاپی که به سطح منطقه یک پروژه مهم اقتصادی است و ابتکار آغاز آن هم در شروع دورۀ اول حاکمیت امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته بود ولی تکمیل آن در اثر اشغال کشور توسط امریکایی ها تا اکنون به تأخیر افتاده است. با به اقتدار رسیدن دوبارۀ امارت اسلامی، امنیت سراسری درکشور تأمین گردیده و برای پیاده کردن کار این پروژه بیش از هر وقت دیگر فرصت خوبی به وجود آمده است که امارت اسلامی در این عرصه گام های قاطع برداشته است. امارت اسلامی افغانستان برای تأمین امنیت پروژه های ملی توجه بیشتر دارد و برای آغاز کار عملی پروژۀ تاپی آمادگی کامل دارد و به پروژه مذکور به نظر یک عنصر مهم زیربنای اقتصادی کشور می نگرد که شروع کار عملی آنرا برای افغان ها مژده می داند. چندی پیش مسوولین وزارت های امورداخله، دفاع و ریاست عمومی استخبارات به هدف تأمین امنیت پروژه تاپی با نماینده های کشور ترکمنستان، نشست داشتند و برای شان پیرامون تأمین امنیت پروژه تاپی اطمینان کامل دادند. امارت اسلامی در صورت ضرورت آماده است برای تأمین امنیت این پروژه نیروی وِیژه تشکیل دهد. امارت اسلامی افغانستان بازسازی کشور و احیای زیربنا های اقتصادی را مسوولیت و مکلفیت خود میداند و باور دارد که بهبود عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، مسوولیت مشترک کشور های منطقه است و باید در این عرصه  اقدامات مشترک انجام شود. امارت اسلامی افغانستان خواستار روابط مبتنی بر منافع متقابل و همکاری با همسایه گان، منطقه و کشورهای جهان است و تعهد خود را برای تقویت امنیت و همکاری های اقتصادی ابراز می دارد.