تماس با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

قصر مرمرین، سرک وزارت امور خارجه، جاده ملک اصغر، کابل، افغانستان
202107500
Info@dpmea.gov.af