نشرات

ماه نامه شماره هشتم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء

ماه نامه شماره هفتم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء

ماه نامه شماره ششم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء

ماه نامه شماره پنجم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ څلورمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دریمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دوهمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ لومړۍ ګڼه