نشرات

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ څلورمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دریمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ دوهمه ګڼه

د ریاست‌الوزرا، د اقتصادي معاونیت میاشتنۍ لومړۍ ګڼه