کمیسیون اقتصادی؛ وزارت امور خارجه جهت تنظیم امور میدان هوایی کابل با دولت قطر مذاکره نماید

تاریخ: 7 اپریل، 2022

کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست ریاست‌الوزراء به وزارت امور خارجه هدایت داد جهت تنظیم امور و عقد قرارداد میدان هوایی کابل با وزارت امور خارجه دولت قطر، مهلت مشخص را تعیین نماید. تنظیم امور و نیز کنترول میدان هوایی کابل که بیش از شش ماه است توسط شرکت‌های هوایی قطر به پیش برده میشود تا هنوز با این کشور به طور رسمی برای تنظیم امور، کنترول حریم هوایی و ترمیم میدان هوایی کابل قرارداد صورت نگرفته است.

پیش از این وزارت خارجه ترکیه و قطر نیز گفته بودند که میخواهند از طریق توافق مشترک مسوولیت میدان هوایی کابل را به عهده گیرند.

کمیسیون مذکور همچنان به وزارتهای امور خارجه، داخله، صنعت و تجارت و نیز ریاست عمومی استخبارات وظیفه سپرد تا جهت سرمایهگذاران خارجی در حین ورود به افغانستان خدمات ویزه عاجل و سایر سهولت‌ها در میدان هوایی کابل مهیا شود. برعلاوه به منظور ارایه این خدمات یک دیسک مشترکِ ویژه را ایجاد نمایند.

بسیاری از سرمایهگذاران خارجی که میخواهند در افغانستان سرمایهگذاری کنند میگویند وقتی که به افغانستان میآیند در کشورهایی که سفارتها و کنسولگریهای افغانستان دیپلماتهای رسمی و پذیرفته شده از سوی امارت اسلامی نمی‌باشد به همین خاطر آن‌ها با چالش‌های زیاد مواجه شده و نمیتوانند به راحتی به افغانستان سفر نمایند.

همچنان پس از گفتگوهای مفصل در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی، هیئتی به ریاست وزارت تجارت و صنعت مؤظف گردید تا به هدف کنترول قیمت گندم و آرد ناشی از کمبود آن در افغانستان به روسیه سفر نماید.